رتبه بندی ایمنی خودروهای داخلی

کسب رتبه ایمنی حداکثری توسط هیوندای النترای 2017

کسب رتبه ایمنی حداکثری توسط هیوندای النترای 2017

نسل ششم هیوندای النترا توانست در آزمون‌های بسیار سخت IIHS امتیاز ایمنی کامل و حداکثری را کسب نماید. در آخرین جلسه از آزمون‌های تست تصادف IIHS آمریکا، النترا در پنج دسته شامل مقاومت سقف، پشت‌سری‌ها، همپوشانی متوسط