طرح مسکن نخبگان امیرکبیر

تسهیل فعالیت استادان دانشگاه امیرکبیر در طرح های تحقیقاتی صنعتی

تسهیل فعالیت استادان دانشگاه امیرکبیر در طرح های تحقیقاتی صنعتی

به گزارش گروه علمی ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 'مالک نادری' در مراسم معارفه خود و تودیع مدیرکل سابق ارتباط با صنعت این دانشگاه گفت: درحال حاضر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارتباط بسیار خوبی با صنایع مختلف کشور دارد.وی افزود: در حوزه های