روز تسلیم آلمان

عکس: روز تسلیم بی قید و شرط نازی‌ها

عکس: روز تسلیم بی قید و شرط نازی‌ها

وبسایت فرادید: هشتم می 1945 در تاریخ به عنوان روز "پیروزی نیروهای متفقین بر متحدین" که تسلیم بدون قید و شرط آلمان نازی را هم به همراه داشت به ثبت رسیده است. روز هشتم می  نه روز پس از خودكشي هيتلر و برافراشته شدن پرچم روسیه بر فراز ساختمان پارلمان