انتظارزنان ازشوهر هنگام برقراری رابطه

شلاق و زندان در انتظار زنان سعودی که تلفن همسرانشان را چک کنند

شلاق و زندان در انتظار زنان سعودی که تلفن همسرانشان را چک کنند

عربستان اعلام کرده است در صورت شکایت شوهر، زنانی که تلفن همسرشان را چک کنند مجازات خواهند شد. به گزارش میزان، زنان سعودی که تلفن همراه شوهرشان را بدون اجازه چک کنند زندانی خواهند شد یا شلاق خواهند خورد. بنابراین