دیوارنویسی جاده ای تبلیغاتی

جاده نویسی مردم در اعتراض به جاده‌کشی در بستر تالاب‌های خشکیدهبی بختگان چه بختی؟ عکس

جاده نویسی مردم در اعتراض به جاده‌کشی در بستر تالاب‌های خشکیدهبی بختگان چه بختی؟ عکس

اینها همه برای مرگ دومین تالاب بزرگ ایران کم نبود و پای جاده هم به منطقه باز شد تا تن پارک ملی بختگان دو نیم و فاتحه تالاب خوانده شود اما درد خشکیدن بختگان، نیمه جان‌شدن و مرگ دیگر تالاب‌های استان فارس کم‌کم جان مردم را به لب‌