پزشک بازیگران

فناوری‏های پزشکی بازیگران جدید بازارهای نوظهور

فناوری‏های پزشکی بازیگران جدید بازارهای نوظهور

صاحب‌خبر -   در مقایسه با سایر صنایع، فناوری‏های پزشکی یکی از تحولات اخیر بازارهای نوظهور به‌شمار می‏روند. شرکت‌های نوظهور از درآمد تولید شده از سوی ۲۰۰ شرکت برتر تولیدکننده فناوری‏های پزشکی در سراسر جهان فقط ۲ درصد را به خود اختصاص