معماری شهری علمی کاربردی

بررسی ارتباط تنگاتنگ هنر و معماری شهری هنرها هستند که به فضا جذابیت می دهند

بررسی ارتباط تنگاتنگ هنر و معماری شهری هنرها هستند که به فضا جذابیت می دهند

صاحب‌خبر - داوود شهیدی در گفت و گو با ایسکانیوز با اشاره به بحث زیبایی در معماری مدرن گفت: زیبایی شناسی که در معماری مدرن به عنوان یک سیستم به وجود آمده ، در واقع توسط خود معمارها ایجاد نشده است بلکه خالقان این اثر هنرمندانی بودند که حتی به حرکات