دوره تعالی مدیریت

دوره تعالی معنوی مدرسین فدراسیون ورزش های همگانی

دوره تعالی معنوی مدرسین فدراسیون ورزش های همگانی

صاحب‌خبر - این دوره دو روزه براساس سند توسعه این فدراسیون در راستای