کمیسیون استانی

نماینده احزاب استانی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شد

نماینده احزاب استانی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شد

جلسه انتخابات یک دبیرکل از احزاب استانی برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار و محمدعلی تبرایی به عنوان نماینده این احزاب انتخاب شد.