مدل بهینه سازی تصادفی

معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

صاحب‌خبر - چکیده یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های
مدل بهینه تعیین تعرفه واردات برنج

مدل بهینه تعیین تعرفه واردات برنج

صاحب‌خبر - در این میان دولت‌ها به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ توازن تجارت و ترکیب آن و رکود و رونق اقتصادی به عهده دارند. اعمال سیاست‌های تجاری مانند تعرفه‌گذاری، سهمیه‌بندی کالاها،