تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱:۵۶, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

حمله تروریستی در شهر بارسلونا اسپانیا

حمله تروریستی در شهر بارسلونا اسپانیا

اعتدال :
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی
نسخه اصلی ∎​