معنی کلمه آب_آهک

آبی که در آن مقداری معلوم آهک بریزند و پس از رسوب آب را در معالجات بکار برند