معنی کلمه آب_آهنگ

آدمی یا ستوریکه آب از چاه و جز آن برکشد آبکش