معنی کلمه آب_آهن_تاب

آبی که آهن تفته در آن فرو برده باشند و در طب بکاراست