معنی کلمه آب_آمیز

( صفت ) مخلوط با آب ممزوج با آب . با آب .