معنی کلمه آب_آشنا

( صفت ) آنکه شناوری داند شناگر سباح . آب آلو ( اسم ) 1 - آبی که از آلو گیرند عصار. آلو . 2 - آبی که در آن آلوی خشک را خیسانند و آشامند .