معنی کلمه آب_آسیا

( اسم ) آسیا که بقوت آب گردد.
آسیا که بزور آب گردد