معنی کلمه آب_آب

( اسم ) 1 - آبی که هر موجود از آن بوجود آید 2 - ذات خدا هویت حق تعالی . خدا نفس الرحمن . 3 - رحمت