معنی کلمه آئینه_دار

( اسم صفت ) 1 - آنکه آیینه در پیش دارد تا عروس و جز او خویشتن را در آن بینند . 2 - سر تراش سلمانی گرای دلاک حجام .