معنی کلمه آئین

( اسم ) 1 - رسم روش ادب . 2 - معمول متداول مرسوم . 3 - شیوه آهنگ . 4 - صفت کردار مانند : بهشت آیین جنت آیین . 5 - اندازه حد عدد شمار. 6 - قاعده قانون نظم . 7 - سامان اسباب . 8 - طبیعت نهاد فطرت . 9 - آذین شهر آرای جشن . 10 - زیب زینت . 11 - فر شکوه . 12 - شرع شریعت کیش : آیین اسلام . 13 - تشریفات اتیکت یا به آیین . 1 - چنانکه مرسوم است طبق معمول . 2 - چنانکه باید چنانکه ضروری است . 3 - زیبا جمیل . یا بر آیین . مثل مانند .