معنی کلمه آئس

( اسم ) ناامید شونده نومید مایوس . ( بود شیخی عالمی قطبی کریم اندران منزل که آیس شد ندیم . ) جمع : آیسان : ( لیک خورشید عنایت تافته است آیسان را از کرم دریافته است . )
مایوس ناامید