معنی کلمه آ_ا

آ - آنرا ( آ ) و ( الف ممدوده ) گویند. اولین حرف از حروف الفبایفارسی و نیز اولین حرف از حروفابجد ( جمل ) و در حساب جمل آنرا ( یک ) محسوب دارند .