معنی کلمه آ_آر

رودخانه ای است در سویس که از گردنه گرمسل سرچشمه می گیرد