معنی کلمه آ_آ

کلمه آلمانی به معنی آب نام رودخانه ساحلی فرانسه