معنی کلمه آ

دوم شخص مفرد امر حاضر از ( مدن ) غالبا بصورت ( بیا) مستعمل است .
الف لینه حرف اول است از حروف هجا