معنی کلمه Yaw

انحراف‌ کشتی‌ از مسیر خود، انحراف‌، تجاوز از حدود،