معنی کلمه Yarn_Dye

نخ‌ پارچه‌ بافی‌ را رنگ‌ کردن‌.