معنی کلمه Yarn

نخ‌ تابیده‌، نخ‌ با فندگی‌، الیاف‌، داستان‌ افسانه‌ امیز،