معنی کلمه Yap

(ج‌.ش‌) سگ‌ زوزه‌ کش‌، سگ‌ بداصل‌، زوزه‌، صدای‌ تند و تیز،