معنی کلمه yahoo

جانوری که درقالب انسانی باشد - ادم حیوان صفت