معنی کلمه Ukrainian

اهل‌ اوکرانی‌ در کشور شوروی‌.