معنی کلمه Ukase

(در روسیه‌ تزاری‌) فرمان‌ امیراتور که‌ قوت‌ قانونی‌