معنی کلمه Sabotage

خرابکاری‌ عمدی‌، کارشکنی‌ وخراب‌ کاری‌، خرابکاری‌ کردن‌.