معنی کلمه AMTS

عبارت کامل: Advanced Mobile Telephone System
موضوع: موبایل
سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیستم گوشی همراه پیشرفته اشتباه نشود) یکی از روش های ارتباطات رادیویی در نسل۰ بود، به طور اصلی در سیستم های رادیویی قابل حمل ژاپنی استفاده می شد. آن، شبیه جانشین خود یعنی HCMTS است، که در باند 900MHz اجرا می شد.