معنی کلمه AMG

عبارت کامل: Athletic Model Guild
موضوع: سازمانی
انجمن صنفی مدل ورزشی