معنی کلمه ALARA

عبارت کامل: As Low As Reasonably Achievable
موضوع: علمی
یک اصل و یک واژهٔ اختصار یافته در مهندسی هسته ای، رادیوبیولوژی و فیزیک بهداشت است.

مخفف As Low As Reasonably Achievable می باشد (آنقدر کم که منطقا دست یافتنی باشد)، و مفهوم «هر چه کمتر موجه شدنی»، و لذا معنی عوامل اجتماعی و اقتصادی که باید برای حفاظت در برابر تشعشع مد نظر قرار گیرند را میرساند.

این اصطلاح مشابه با اصل بهینه سازی حفاظت مورد استفاده بوسیله کمیسیون بین المللی محافظت از تشعشع (ICRP) می باشد.