معنی کلمه AFE

عبارت کامل: Amniotic Fluid Embolism
موضوع: پزشکی
امبولی مایع امنیوتیک