معنی کلمه ADS

عبارت کامل: Astrophysics Data System
موضوع: علمی
ای دی اس به معنی (سیستم داده های اخترفیزیک) یک ستاره است که در صورت فلکی چلپاسه قرار دارد.