معنی کلمه ADH

عبارت کامل: Antidiuretic hormone
موضوع: پزشکی
هورمون ضد ادرار