معنی کلمه ADAS

عبارت کامل: Advanced Driver Assistance Systems
موضوع: تکنولوژی
سیستم پیشرفته کمک راننده