معنی کلمه ACU

عبارت کامل: Automatic Calling Unit
موضوع: تکنولوژی
کوتاه شده عبارت Automatic Calling Unit به معنی (واحد فراخوانی خودکار) دستگاهی که اجازه می دهد در یک ماشین تجاری و در یک شبکه تلفنی، فراخوانی توسط شماره گرفتن صورت گیرد.