معنی کلمه ACS

عبارت کامل: American Chemical Society
موضوع: سازمانی
انجمن شیمی آمریکا یا جامعه شیمیایی آمریکا، تأسیس ۱۸۷۶، بزرگترین سازمان علمی جهان است و در آمریکا قرار دارد.
این سازمان 39 ژورنال علمی و بیش از 160،000 عضو دارد، و مرکز آن در واشینگتن دی.سی. است.
نشان پریستلی متعلق به این سازمان است.