معنی کلمه ACL

عبارت کامل: Access Control List
موضوع: کامپیوتر
فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط به کاربران با گروههایی که مجوز دستیابی یا تغییر فایل را دارند.