معنی کلمه ACH

عبارت کامل: Association for Computers and the Humanities
موضوع: سازمانی
یک سازمان بین المللی است که مشوق تحقیقات در زبان، مطالعات ادبی تاریخی، انسان شناسی و علوم اجتماعی به کمک کامپیوتر و استفاده از آن در آفرینش و مطالعه هنر و موسیقی و رقص می باشد.