معنی کلمه ABV

عبارت کامل: Alcohol By Volume
موضوع: استاندارد
میزان الکل که به اختصار یا alc/vol نشان داده می شود، استانداردی برای نشان میزان الکل (اتانول) موجود در یک نوشیدنی الکلی است. این استاندارد در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.