معنی کلمه ABRS

عبارت کامل: Association of British Riding Schools
موضوع: سازمانی
انجمن مدارس سوارکاری انگلستان