معنی کلمه ABI

عبارت کامل: Application Binary Interface
موضوع: کامپیوتر
مجموعه ای از دستورالعمل ها که مشخص می کند یک فایل اجرایی چگونه با سخت افزار ارتباط برقرار کند و اطلاعات چگونه ذخیره شوند.