معنی کلمه ABGs

عبارت کامل: Arterial Blood Gases
موضوع: پزشکی
گازهای خون شریانی