معنی کلمه AASHTO

عبارت کامل: American Association of State Highway and Transportation Officials
موضوع: علمی
آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس استاندارد آشتو میتواند طراحان و مجریان را نسبت به اصول و استانداردهایی که در طراحی و اجرای مسیر راه مورد بهره برداری قرار می گیرد آشنا نماید.