معنی کلمه AAPM

عبارت کامل: American Association of Physicists in Medicine
موضوع: سازمانی
انجمن فیزیک پزشکی آمریکا (تأسیس ۱۹۵۸) یک سازمان نیمه دولتی و بزرگ ترین سازمان حرفه ای آمریکا در زمینه دانش فیزیک پزشکی است.
این انجمن در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۵۰۰ عضو داشت، و مرکز آن در مریلند است.
این سازمان عضو موسسه فیزیک آمریکا است.